پایه اول مسابقه شیمی زان

دانش آموزان ثبت نام شده در مسابقه شیمی زان در پایه اول

امتیاز نهایی مجموع پنج هفته از ۶۰ نمره

رتبه نام نام خانوادگی شهر مدرسه امتیاز هفته ۱ امتیاز هفته دوم امتیاز هفته ۳ امتیاز هفته ۴ امتیاز هفته ۵ مجموع امتیازات پایه تحصیلی
۱ ماریا پاک اصفهان خزایی ۱۰.۲۸۰۴ ۱۰.۸ ۱۱.۱۶ ۱۱.۰۴ ۱۲ ۵۵.۲۸۰۴ اول
۲ کیان فرشچیان ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۵۶ ۱۲ ۱۱.۶۴ ۱۰.۳۲ ۱۰.۴۴ ۵۴.۹۶ اول
۳ زانیار آزادی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۳۵۹۶ ۱۰.۴۴ ۱۱.۰۴ ۱۰.۵۶ ۱۲ ۵۴.۳۹۹۶ اول
۴ هیراد غلامی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۶۸ ۱۰.۸ ۱۰.۶۸ ۱۱.۱۶ ۱۰.۶۸ ۵۴ اول
۵ رهام شبیبی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۴۰۰۴ ۹.۹۶ ۱۰.۶۸ ۱۰.۵۶ ۱۲ ۵۳.۶۰۰۴ اول
۶ طاها شرفی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۶۸ ۱۰.۴۴ ۱۰.۶۸ ۱۰.۵۶ ۱۰.۶۸ ۵۳.۰۴ اول
۷ آیین همتی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۵۹۹۶ ۱۰.۴۴ ۱۱.۱۶ ۱۰.۳۲ ۱۰.۴۴ ۵۲.۹۵۹۶ اول
۸ آراد صیدمحمدی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۰۳۹۶ ۱۱.۴ ۱۰.۶۸ ۱۰.۴۴ ۱۰.۶۸ ۵۲.۲۳۹۶ اول
۹ امیرعلی فرضعلی ایلام مالک اشتر ۹.۸۷۹۶ ۱۰.۰۸ ۱۱.۱۶ ۱۰.۰۸ ۱۰.۵۶ ۵۱.۷۵۹۶ اول
۱۰ محمد محسنی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۱۵۹۶ ۹.۶ ۱۰.۸ ۱۰.۰۸ ۹.۸۴ ۴۹.۴۷۹۶ اول
۱۱ هلیا شنبه زاده ایلام سرای دانش ۱۰.۲ ۹.۷۲ ۱۰.۵۶ ۹.۳۶ ۹.۴۸ ۴۹.۳۲ اول
۱۲ پریا دیوالا ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۹.۷۵۹۶ ۹.۳۶ ۱۰.۲ ۹.۳۶ ۹.۶ ۴۸.۲۷۹۶ اول
۱۳ پریا پورمحمدی ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۹.۷۵۹۶ ۹.۳۶ ۱۰.۲ ۹.۲۴ ۹.۶ ۴۸.۱۵۹۶ اول
۱۴ پرنیا احمدی ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۹.۶۳۹۶ ۹.۳۶ ۱۰.۲ ۹.۲۴ ۹.۴۸ ۴۷.۹۱۹۶ اول
۱۵ رها نجفی ایلام سرای دانش ۹.۸۴ ۹.۷۲ ۹.۷۲ ۹.۱۲ ۹.۴۸ ۴۷.۸۸ اول
۱۶ اسما منوچهری ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۹.۸۰۰۴ ۸.۶۴ ۹.۹۶ ۹.۴۸ ۹.۳۶ ۴۷.۲۴۰۴ اول
۱۷ ثنا نورمحمدی ایلام سرای دانش ۹.۸۷۹۶ ۹ ۱۰.۰۸ ۸.۸۸ ۹.۳۶ ۴۷.۱۹۹۶ اول
۱۸ زهرا غلام پور ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۹.۵۶۰۴ ۸.۸۸ ۹.۸۴ ۹.۳۶ ۹.۳۶ ۴۷.۰۰۰۴ اول
۱۹ حلما ارجمند شیراز دکتر حسابی ۹.۴۸ ۸.۷۶ ۹.۷۲ ۹.۴۸ ۹.۴۸ ۴۶.۹۲ اول
۲۰ سارینا رسانه ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۹.۴۸ ۸.۷۶ ۹.۹۶ ۹.۳۶ ۹.۱۲ ۴۶.۶۸ اول
۲۱ موژان برجعلی ایلام سرای دانش ۹.۴۸ ۹.۱۲ ۱۰.۰۸ ۸.۸۸ ۸.۸۸ ۴۶.۴۴ اول
۲۲ سپیده زهرا حلیمی ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۸.۸۸ ۸.۸۸ ۹.۸۴ ۹.۲۴ ۹.۱۲ ۴۵.۹۶ اول
۲۳ پریسا احمدی ایلام شاهدصیاد شیرازی ۹.۱۲ ۸.۱۶ ۹.۹۶ ۹.۱۲ ۹.۱۲ ۴۵.۴۸ اول
۲۴ طهورا رستمی ایلام خیبر ۹.۱۲ ۸.۶۴ ۹.۸۴ ۸.۵۲ ۹.۱۲ ۴۵.۲۴ اول
۲۵ محمدمبین دوستی ایلام هفده شهریور ۹.۲۴ ۹.۲۴ ۹.۱۲ ۹ ۸.۴ ۴۵ اول
۲۶ امیر علی امیدی دهلران دانشمند کوچک ۹.۳۹۹۶ ۸.۸۸ ۹.۱۲ ۸.۸۸ ۸.۵۲ ۴۴.۷۹۹۶ اول
۲۷ حسین کاظمی ایلام ستارگان زاگرس ۸.۶۰۰۴ ۹.۶ ۹.۶ ۸.۸۸ ۶.۴۸ ۴۳.۱۶۰۴ اول
۲۸ شادی دانش ایلام خیبر ۹.۱۵۹۶ ۷.۴۴ ۸.۰۴ ۸.۵۲ ۹.۱۲ ۴۲.۲۷۹۶ اول
۲۹ امیرحافظ فاضلی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۱۲ ۱۰.۴۴ ۹.۸۴ ۹.۷۲ ۰ ۳۹.۱۲ اول
۳۰ سارا تافته ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۹.۵۶۰۴ ۹.۳۶ ۹.۸۴ ۹.۳۶ ۰ ۳۸.۱۲۰۴ اول
۳۱ هانا تافته ملکشاهی شهید هدی شکیبا ۹.۳۹۹۶ ۹.۳۶ ۱۰.۰۸ ۹.۲۴ ۰ ۳۸.۰۷۹۶ اول
۳۲ السا امیرپور ایلام نورکوثر ۸.۴ ۶.۱۲ ۷.۸ ۷.۳۲ ۸.۱۶ ۳۷.۸ اول
۳۳ آرشین عزیزی ایلام ستارگان زاگرس ۸.۳۶۰۴ ۹ ۹.۹۶ ۱۰.۲ ۰ ۳۷.۵۲۰۴ اول
۳۴ ایلیا خلیلی ایلام مختار۱ ۹.۲۰۰۴ ۸.۵۲ ۹.۶ ۸.۵۲ ۰ ۳۵.۸۴۰۴ اول
۳۵ رها پیمان ایلام مهرنگ ۹.۹۶ ۱۰.۰۸ ۹.۹۶ ۰ ۰ ۳۰ اول
۳۶ اسپاندا دریایی ایلام نور ۹.۲۰۰۴ ۸.۷۶ ۹.۸۴ ۰ ۰ ۲۷.۸۰۰۴ اول
۳۷ امیرارسلان نساری ایلام ستارگان زاگرس ۸.۶۷۹۶ ۸.۷۶ ۰ ۹.۱۲ ۰ ۲۶.۵۵۹۶ اول
۳۸ سبحان شیخی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۰۸۰۴ ۸.۶۴ ۸.۶۴ ۰ ۰ ۲۶.۳۶۰۴ اول
۳۹ سارا سلیمانی ایلام نور ۹.۴۸ ۷.۸ ۸.۷۶ ۰ ۰ ۲۶.۰۴ اول
۴۰ مهیا آب بخش ایلام نور ۸.۱۶ ۷.۹۲ ۷.۹۲ ۰ ۰ ۲۴ اول
۴۱ زینب مرادپور ایلام نور ۸.۱۶ ۷.۵۶ ۷.۸ ۰ ۰ ۲۳.۵۲ اول
۴۲ سورنا عبدالهی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۲۳۹۶ ۱۱.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۲۱.۲۷۹۶ اول
۴۳ نیلا یوسفی نژاد ایلام نور ۸.۳۱۹۶ ۶.۲۴ ۵.۷۶ ۰ ۰ ۲۰.۳۱۹۶ اول
۴۴ امیر ارسلان اسمعیلی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۶۳۹۶ ۱۰.۶۸ ۰ ۰ ۰ ۲۰.۳۱۹۶ اول
۴۵ زهرا رضایی تهران استاد عظیم ۹.۹۶ ۸.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۱۸.۴۸ اول
۴۶ حسام تقوایی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۴۸ ۸.۶۴ ۰ ۰ ۰ ۱۸.۱۲ اول
۴۷ رز شوهانی ایلام نورکوثر ۰ ۰ ۸.۷۶ ۰ ۸.۴ ۱۷.۱۶ اول
۴۸ مهرسا عبدالی ایلام شهید ربابه کمالی ۸.۷۶ ۸.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۱۷.۰۴ اول
۴۹ ستاره شکری مهران سمیه ۹.۴۸ ۷.۲ ۰ ۰ ۰ ۱۶.۶۸ اول
۵۰ درسا یاری ایلام نورکوثر ۰ ۰ ۷.۸ ۷.۸ ۰ ۱۵.۶ اول
۵۱ دلارام عباسی مقدم ایلام خیبر ۰ ۷.۳۲ ۷.۹۲ ۰ ۰ ۱۵.۲۴ اول
۵۲ آرش خداویردی ایلام بام ۱۰.۳۵۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۳۵۹۶ اول
۵۳ هیمن کریمی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۹۹۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۹۹۹۶ اول
۵۴ آیناز ملکی ایلام خیبر ۰ ۰ ۹.۷۲ ۰ ۰ ۹.۷۲ اول
۵۵ درسا چمن آرا ایلام سرای دانش ۹.۵۶۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۵۶۰۴ اول
۵۶ رهام طلایی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۲۴ اول
۵۷ سیده نیکا حمیدی ایلام شهید ربابه کمالی ۰ ۷.۴۴ ۰ ۰ ۰ ۷.۴۴ اول

دانش آموزانی که اسم شون در لیست نمی باشد و  لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم- کیسه چای پرنده در آپارات:  https://aparat.com/v/v5qgQ

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته دوم – سبک و سنگین در آپارات: https://www.aparat.com/v/Rkaph

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۶ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم – کیسه چای پرنده در آپارات: https://aparat.com/v/Ml9yj

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته چهارم – قدرت هوا در آپارات: https://aparat.com/v/7k4b9

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته پنجم – پمپ باد شیمیایی در آپارات: https://aparat.com/v/CpbH4

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

تیزر معرفی مسابقه علمی شیمی زان: https://aparat.com/v/K4rlD

لینک فیلم معرفی مسابقه شیمی زان توسط کارشناسان و اهداف مسابقه در آپارات: https://www.aparat.com/v/d1mhi

نکات مهم داوری مسابقه علمی شیمی زان (به دقت مشاهده کنید):  https://aparat.com/v/pm0zO

لینک فیلم آزمایش هفته اول – نفس آتش در آپارات: https://www.aparat.com/v/BUALN

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۹  بهمن ماه ۱۴۰۰

 

 

دکمه بازگشت به بالا