پایه سوم مسابقه شیمی زان

دانش آموزان پایه دوم ثبت نام شده در مسابقه شیمی زان

امتیاز نهایی مجموع پنج هفته و آزمون تئوری از ۱۰۰ نمره

رتبه نام نام خانوادگی شهر مدرسه امتیاز هفته ۱ امتیاز هفته دوم امتیاز هفته ۳ امتیاز هفته ۴ امتیاز هفته ۵ آزمون مجموع امتیازات پایه تحصیلی
۱ ایلیا رستمی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۰۸ ۱۰.۳۲ ۱۲ ۱۰.۸ ۱۰.۵۶ ۴۰ ۹۳.۷۶ سوم
۲ علی یوسفی ایلام پرگار ۱۰.۴۴ ۱۰.۴۴ ۹.۹۶ ۱۱.۲۸ ۱۱.۶۴ ۴۰ ۹۳.۷۶ سوم
۳ آوین علیمرادی ایلام مهرنگ ۱۰.۴۴ ۱۰.۳۲ ۱۰.۳۲ ۱۰.۵۶ ۱۰.۳۲ ۴۰ ۹۱.۹۶ سوم
۴ مریم کریمی ایلام مهرنگ ۱۰.۳۲ ۹.۶ ۱۱.۱۶ ۹.۹۶ ۱۰.۰۸ ۴۰ ۹۱.۱۲ سوم
۵ حسین محمدولی بدره نبوت بدره ۱۰.۴۴ ۹.۷۲ ۱۰.۳۲ ۹.۹۶ ۱۰.۰۸ ۴۰ ۹۰.۵۲ سوم
۶ آرسام عباسخانی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۲ ۱۰.۰۸ ۹.۸۴ ۱۰.۲ ۹.۹۶ ۴۰ ۹۰.۲۸ سوم
۷ سانا عباسی ایلام شاهدصیاد شیرازی ۱۰.۸ ۹.۷۲ ۱۰.۰۸ ۱۰.۶۸ ۱۰.۰۸ ۳۸ ۸۹.۳۶ سوم
۸ امیرعلی مهری پور ایلام معلم ۸.۷۶ ۸.۶۴ ۱۰.۰۸ ۱۰.۶۸ ۹.۸۴ ۴۰ ۸۸ سوم
۹ مبینا علی‌محمدی تهران ریحانه‌الزهرا ۱۰.۰۸ ۹.۷۲ ۹.۴۸ ۹.۳۶ ۹.۱۲ ۴۰ ۸۷.۷۶ سوم
۱۰ ایلیا رحیمی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۹۶ ۹.۹۶ ۱۰.۶۸ ۱۰.۰۸ ۱۰.۲ ۳۶ ۸۶.۸۸ سوم
۱۱ ماهان قیصوری بدره نبوت بدره ۹.۷۲ ۹.۱۲ ۹.۸۴ ۹.۱۲ ۹.۶ ۳۸ ۸۵.۴ سوم
۱۲ سنا شکری ایلام شاهد رضایی نژاد ۸.۴ ۹ ۹.۱۲ ۸.۶۴ ۹.۶ ۴۰ ۸۴.۷۶ سوم
۱۳ آیدا اکبرشاهی کرج مدرسه ی شاهد نرجس ناحیه ۴ ۸.۱۶ ۹.۷۲ ۸.۸۸ ۹.۷۲ ۱۰.۲ ۳۸ ۸۴.۶۸ سوم
۱۴ الینا کرمی ایلام شاهد رضایی نژاد ۸.۰۴ ۹.۸۴ ۹.۴۸ ۹.۹۶ ۹.۲۴ ۳۸ ۸۴.۵۶ سوم
۱۵ رها قاسمی دهقی تهران مدرسه آصف ۹.۳۶ ۱۰.۲ ۹.۳۶ ۸.۸۸ ۱۰.۲ ۳۶ ۸۴ سوم
۱۶ آیلین رجب نیا ایلام شاهد رضایی نژاد ۹.۳۶ ۸.۰۴ ۷.۶۸ ۸.۱۶ ۸.۸۸ ۴۰ ۸۲.۱۲ سوم
۱۷ مهدیسا ملکی مهران آل عصمت ۹.۱۲ ۷.۶۸ ۸.۸۸ ۸.۴ ۹ ۳۸ ۸۱.۰۸ سوم
۱۸ محمدطاها آوی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۶۸ ۹.۳۶ ۹.۷۲ ۹ ۹.۱۲ ۳۲ ۷۹.۸۸ سوم
۱۹ اریسا اسکندری ایلام مهرنگ ۹.۲۴ ۹.۳۶ ۹.۷۲ ۹.۱۲ ۱۰.۰۸ ۳۲ ۷۹.۵۲ سوم
۲۰ فردین عامری صفات بندرلنگه پیشگامان پویش ۸.۱۶ ۸.۸۸ ۹.۶ ۹.۶ ۸.۷۶ ۳۴ ۷۹ سوم
۲۱ ستایش مصدق ایلام شاهد رضایی نژاد ۸.۷۶ ۸.۱۶ ۸.۲۸ ۱۰.۲ ۸.۷۶ ۳۴ ۷۸.۱۶ سوم
۲۲ نازنین زهرا شکربیگی ایلام شاهد رضایی نژاد ۸.۱۶ ۹.۶ ۹.۸۴ ۸.۲۸ ۹ ۳۲ ۷۶.۸۸ سوم
۲۳ آرشیدا آیبد ایلام شاهدصیاد شیرازی ۸.۶۴ ۸.۰۴ ۸.۵۲ ۸.۲۸ ۴.۴۴ ۳۸ ۷۵.۹۲ سوم
۲۴ کانی حاتم زاده ایلام شاهدصیاد شیرازی ۹.۲۴ ۸.۷۶ ۸.۲۸ ۷.۲ ۸.۴ ۳۴ ۷۵.۸۸ سوم
۲۵ آتوسا فرخ زاد ایلام شاهد رضایی نژاد ۱۰.۳۲ ۸.۱۶ ۹.۹۶ ۹.۸۴ ۹.۲۴ ۲۸ ۷۵.۵۲ سوم
۲۶ آیدا گوهری چوار ۱۹ دی ۸.۵۲ ۷.۹۲ ۶ ۷.۴۴ ۹.۲۴ ۳۶ ۷۵.۱۲ سوم
۲۷ حیدر داروغه حسینی تهران محبان الرضا ۸.۰۴ ۸.۷۶ ۸.۶۴ ۸.۴ ۹.۶ ۳۰ ۷۳.۴۴ سوم
۲۸ آیلین دریایی ایلام نور ۸.۶۴ ۹.۲۴ ۹.۳۶ ۰ ۰ ۳۸ ۶۵.۲۴ سوم
۲۹ سایدا شکری ایلام شاهد رضایی نژاد ۸.۶۴ ۹ ۹.۱۲ ۸.۶۴ ۹.۶ ۰ ۴۵ سوم
۳۰ هلیا نظریان زاد ایلام شاهد رضایی نژاد ۸.۲۸ ۷.۳۲ ۹.۴۸ ۹.۶ ۸.۷۶ ۰ ۴۳.۴۴ سوم
۳۱ طهورا ملکی ایلام نبوت ایلام ۹.۴۸ ۸.۲۸ ۸.۶۴ ۶.۶ ۹.۳۶ ۰ ۴۲.۳۶ سوم
۳۲ آیلین منتی نژاد ایلام شاهدصیاد شیرازی ۷.۹۲ ۹.۱۲ ۸.۶۴ ۷.۲ ۷.۸ ۰ ۴۰.۶۸ سوم
۳۳ آرشیدا دارش ایلام شاهدصیاد شیرازی ۶.۳۶ ۷.۸ ۸.۶۴ ۷.۰۸ ۷.۵۶ ۰ ۳۷.۴۴ سوم
۳۴ اهورا دوستی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۶ ۹.۷۲ ۹.۶ ۰ ۰ ۰ ۲۸.۹۲ سوم
۳۵ بردیا نوری ایلام ستارگان زاگرس ۹.۸۴ ۱۰.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹.۹۲ سوم
۳۶ آراد فتاحی ایلام پرگار ۷.۴۴ ۸.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵.۹۶ سوم
۳۷ روشنا شوهانی ایلام مهرنگ ۶.۳۶ ۸.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴.۴ سوم
۳۸ ماهان عزیزیان ایلام هفده شهریور ۴.۶۸ ۴.۲ ۴.۸ ۰ ۰ ۰ ۱۳.۶۸ سوم
۳۹ کیان جمشیدی ایلام ستارگان زاگرس ۵.۴ ۴.۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۰۸ سوم
۴۰ امیرعلی افضلی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۰۸ سوم
۴۱ محمدمهدی فتحی نیا ایلام ستارگان زاگرس ۹.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۸۴ سوم
۴۲ نگین نوری زاده ایلام سما دخترانه ۹.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۸۴ سوم
۴۳ آروین فتح الهی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۳۶ سوم
۴۴ رادین کهزادی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۲۴ سوم
۴۵ محمدطاها رضایی ایلام ستارگان زاگرس ۸.۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۴ سوم
۴۶ آیلین آزادپور ایلام شاهدصیاد شیرازی ۷.۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷.۴۴ سوم
۴۷ پریا سادات ابراهیمی ایلام نور ۰ ۰ ۴.۸ ۰ ۰ ۰ ۴.۸ سوم
۴۸ رها بازدار ایلام سما دخترانه ۴.۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴.۶۸ سوم

دانش آموزانی که اسم شون در لیست نمی باشد و  لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم- کیسه چای پرنده در آپارات:  https://aparat.com/v/v5qgQ

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش هفته سوم: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته دوم – سبک و سنگین در آپارات: https://www.aparat.com/v/Rkaph

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش : ۰۲ سبک سنگین

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۶ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم – کیسه چای پرنده در آپارات: https://aparat.com/v/Ml9yj

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته چهارم – قدرت هوا در آپارات: https://aparat.com/v/7k4b9

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش چهارم – قدرت هوا

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته پنجم – پمپ باد شیمیایی در آپارات: https://aparat.com/v/CpbH4

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش پنجم – پمپ باد شیمیایی

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

تیزر معرفی مسابقه علمی شیمی زان: https://aparat.com/v/K4rlD

لینک فیلم معرفی مسابقه شیمی زان توسط کارشناسان و اهداف مسابقه در آپارات: https://www.aparat.com/v/d1mhi

نکات مهم داوری مسابقه علمی شیمی زان (به دقت مشاهده کنید):  https://aparat.com/v/pm0zO

لینک فیلم آزمایش هفته اول – نفس آتش در آپارات: https://www.aparat.com/v/BUALN

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش  : ۰۱ نفس آتش

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۹  بهمن ماه ۱۴۰۰

 

 

دکمه بازگشت به بالا