پایه پنجم مسابقه شیمی زان

دانش آموزان پایه دوم ثبت نام شده در مسابقه شیمی زان

امتیاز نهایی مجموع پنج هفته و آزمون تئوری از ۱۰۰ نمره

رتبه نام نام خانوادگی شهر مدرسه امتیاز هفته ۱ امتیاز هفته دوم امتیاز هفته ۳ امتیاز هفته ۴ امتیاز هفته ۵ آزمون مجموع امتیازات پایه تحصیلی
۱ کیان میهن پرست ایلام شهید شنبه ای ۱۰.۳۲ ۱۱.۱۶ ۹.۹۶ ۹.۱۲ ۱۱.۶۴ ۴۰ ۹۲.۲ پنجم
۲ سروش صفری ایلام ستارگان زاگرس ۹ ۱۰.۳۲ ۱۰.۲ ۱۱.۲۸ ۱۱.۲۸ ۴۰ ۹۲.۰۸ پنجم
۳ پرهام مرادیان ایلام شهید نعمتی ۲ ۹.۶ ۱۱.۴ ۱۰.۴۴ ۱۰.۳۲ ۹.۶ ۴۰ ۹۱.۳۶ پنجم
۴ یاسمین زهرا رضائی ایلام اندیشه ۸.۲۸ ۱۰.۳۲ ۹.۸۴ ۱۰.۵۶ ۱۰.۸ ۴۰ ۸۹.۸ پنجم
۵ ایلیا خندان دل مشهد بعثت ۸.۱۶ ۱۰.۶۸ ۹.۹۶ ۱۰.۳۲ ۹.۷۲ ۴۰ ۸۸.۸۴ پنجم
۶ حنانه زهرا شیروانی ایلام شهید ربابه کمالی ۹.۱۲ ۹.۶ ۹.۱۲ ۱۰.۴۴ ۱۰.۲ ۴۰ ۸۸.۴۸ پنجم
۷ حنانه خطاط تهران کریمه ی اهل بیت ۸.۸۸ ۱۰.۶۸ ۹ ۹.۸۴ ۱۰.۲ ۳۸ ۸۶.۶ پنجم
۸ مهدی‌ رضا معصومی ایلام شهید نعمتی ۲ ۸.۱۶ ۹.۶ ۹.۶ ۹.۷۲ ۱۰.۰۸ ۳۸ ۸۵.۱۶ پنجم
۹ طاها نبی پور ایلام ستارگان زاگرس ۷.۹۲ ۹.۲۴ ۷.۲ ۸.۵۲ ۹.۶ ۴۰ ۸۲.۴۸ پنجم
۱۰ شاران حاجی زاده ایلام همیشه بهار ۸.۰۴ ۹.۲۴ ۹.۴۸ ۸.۵۲ ۹.۱۲ ۳۸ ۸۲.۴ پنجم
۱۱ نیما نورمحمدی ایلام معلم ۸.۷۶ ۹.۹۶ ۹.۴۸ ۸.۷۶ ۸.۶۴ ۳۶ ۸۱.۶ پنجم
۱۲ فاطمه سادات نبی پور ایلام اندیشه ۷.۶۸ ۸.۴ ۹.۴۸ ۹.۳۶ ۴.۵۶ ۴۰ ۷۹.۴۸ پنجم
۱۳ آساره جلیلیان ایلام مهرنگ ۷.۲ ۹.۶ ۷.۰۸ ۷.۹۲ ۷.۴۴ ۴۰ ۷۹.۲۴ پنجم
۱۴ ستایش هواسی تک ملکشاهی حضرت رقیه ۶.۳۶ ۹.۳۶ ۸.۸۸ ۷.۸ ۹.۶ ۳۶ ۷۸ پنجم
۱۵ امیر حسین گوهری چوار سلمان فارسی ۶.۳۶ ۸.۴ ۸.۲۸ ۷.۹۲ ۸.۸۸ ۳۸ ۷۷.۸۴ پنجم
۱۶ سیدطاها موسوی مقدم ایلام شهید وحیدنیا ۷.۹۲ ۸.۴ ۹.۲۴ ۹.۲۴ ۹.۸۴ ۳۲ ۷۶.۶۴ پنجم
۱۷ مهدی عبدالی ملکشاهی جهاد ۷.۸ ۸.۷۶ ۸.۶۴ ۶.۷۲ ۸.۴ ۳۶ ۷۶.۳۲ پنجم
۱۸ پرینوش فرخی ایلام شاهد رضایی نژاد ۶.۹۶ ۷.۵۶ ۸.۰۴ ۸.۰۴ ۷.۶۸ ۳۸ ۷۶.۲۸ پنجم
۱۹ محمدمهدی یعقوبی ایلام شیخ کلینی ۲ ۸.۷۶ ۹.۸۴ ۸.۴ ۸.۱۶ ۹.۱۲ ۳۲ ۷۶.۲۸ پنجم
۲۰ محمد احمدی ایلام ستارگان زاگرس ۸.۰۴ ۸.۴ ۸.۵۲ ۶.۸۴ ۷.۳۲ ۳۶ ۷۵.۱۲ پنجم
۲۱ آراد خسروی پور ایلام ستارگان زاگرس ۶ ۹.۲۴ ۹.۴۸ ۸.۰۴ ۱۰.۰۸ ۳۲ ۷۴.۸۴ پنجم
۲۲ روژان نوروزی ایلام حضرت مریم ۹ ۹.۸۴ ۸.۵۲ ۸.۵۲ ۸.۴ ۳۰ ۷۴.۲۸ پنجم
۲۳ هیلدا کاویانی ایلام حضرت مریم ۷.۶۸ ۸.۵۲ ۹.۱۲ ۹.۲۴ ۹ ۳۰ ۷۳.۵۶ پنجم
۲۴ کیمیا بیگی مهران آل عصمت ۶.۴۸ ۸.۴ ۸.۴ ۶.۸۴ ۷.۰۸ ۳۶ ۷۳.۲ پنجم
۲۵ تارا غیاثی ایلام حضرت مریم ۷.۳۲ ۸.۶۴ ۸.۷۶ ۸.۴ ۱۰.۰۸ ۳۰ ۷۳.۲ پنجم
۲۶ دریا افراخته ایلام حضرت مریم ۶.۳۶ ۷.۴۴ ۸.۲۸ ۶.۸۴ ۸.۰۴ ۳۶ ۷۲.۹۶ پنجم
۲۷ آوین لطافتی ایلام همیشه بهار ۷.۶۸ ۹.۳۶ ۷.۵۶ ۷.۳۲ ۶.۹۶ ۳۴ ۷۲.۸۸ پنجم
۲۸ ارغوان پورجمشیدی ایلام شاهدصیاد شیرازی ۶.۸۴ ۷.۳۲ ۷.۵۶ ۵.۶۴ ۵.۴ ۳۸ ۷۰.۷۶ پنجم
۲۹ زهرا ملکشاهی مهران آل عصمت ۶.۶ ۸.۴ ۸.۰۴ ۷.۶۸ ۳.۶ ۳۴ ۶۸.۳۲ پنجم
۳۰ فریما مشیرپور کرج منظومه خرد ۶ ۸.۸۸ ۰ ۴.۳۲ ۸.۶۴ ۴۰ ۶۷.۸۴ پنجم
۳۱ گلاویژ عزیزی ایلام ام کلثوم ۵.۵۲ ۷.۲ ۶.۶ ۷.۵۶ ۸.۱۶ ۳۰ ۶۵.۰۴ پنجم
۳۲ سیدمبین موسوی پور ایلام شهید نعمتی ۲ ۵.۴ ۶.۷۲ ۵.۷۶ ۶.۶ ۶ ۳۲ ۶۲.۴۸ پنجم
۳۳ مارتیا زرین جوب ایلام ستارگان زاگرس ۴.۹۲ ۰ ۹.۱۲ ۰ ۸.۷۶ ۳۸ ۶۰.۸ پنجم
۳۴ کوثر فتاحی ملکشاهی حضرت رقیه ۸.۶۴ ۸.۱۶ ۰ ۸.۴ ۹.۶ ۲۴ ۵۸.۸ پنجم
۳۵ شیلر تیژه ایلام سرای دانش ۶.۶ ۶.۸۴ ۷.۸ ۷.۹۲ ۰ ۲۸ ۵۷.۱۶ پنجم
۳۷ هلیا بختیاری دهلران حضرت رقیه ۷.۵۶ ۹.۳۶ ۹.۴۸ ۹.۷۲ ۸.۷۶ ۰ ۴۴.۸۸ پنجم
۳۸ الناز مراد بیگی ایلام حضرت مریم ۸.۴ ۸.۵۲ ۸.۴ ۹ ۹.۱۲ ۰ ۴۳.۴۴ پنجم
۳۹ ارغوان رضایی جم شهدای پتروشیمی ۲ ۸.۲۸ ۹.۱۲ ۹.۳۶ ۸.۱۶ ۸.۵۲ ۰ ۴۳.۴۴ پنجم
۴۰ ساناز کردار مهران سمیه ۶.۸۴ ۸.۵۲ ۸.۵۲ ۸.۷۶ ۹.۹۶ ۰ ۴۲.۶ پنجم
۴۱ ستیا حیدرخانی ایلام شهید ربابه کمالی ۸.۸۸ ۸.۶۴ ۸.۰۴ ۶.۲۴ ۸.۲۸ ۰ ۴۰.۰۸ پنجم
۴۲ باران نظری ایلام حضرت مریم ۶.۴۸ ۷.۴۴ ۹ ۸.۰۴ ۸.۲۸ ۰ ۳۹.۲۴ پنجم
۴۳ الینا جعفرزاده ملکشاهی حضرت رقیه ۵.۴ ۷.۵۶ ۷.۰۸ ۸.۲۸ ۶.۸۴ ۰ ۳۵.۱۶ پنجم
۴۴ فاطمه یوسفی ایلام حضرت مریم ۷.۲ ۸.۸۸ ۰ ۸.۷۶ ۹.۳۶ ۰ ۳۴.۲ پنجم
۴۵ زهرا علیمحمدی ایلام حضرت مریم ۶.۸۴ ۶.۷۲ ۶ ۶.۶ ۷.۵۶ ۰ ۳۳.۷۲ پنجم
۴۶ عسل صادقخانی مهران مریم ۶.۶ ۷.۰۸ ۶.۴۸ ۷.۹۲ ۵.۰۴ ۰ ۳۳.۱۲ پنجم
۴۷ دلنیا گلابی نیا ایلام حضرت مریم ۶.۸۴ ۶ ۵.۶۴ ۵.۷۶ ۷.۲ ۰ ۳۱.۴۴ پنجم
۴۸ آرشام شیرخدایی کرج فرهنگیان ۵.۴ ۸.۱۶ ۸.۰۴ ۸.۶۴ ۰ ۰ ۳۰.۲۴ پنجم
۴۹ محدثه معصومی اصل جم شهدای پتروشیمی ۲ ۶.۸۴ ۶.۷۲ ۷.۳۲ ۰ ۸.۰۴ ۰ ۲۸.۹۲ پنجم
۵۰ ریحانه زهرا ملکی یکتا ایلام سرای دانش ۴.۳۲ ۳.۷۲ ۸.۱۶ ۵.۷۶ ۴.۴۴ ۰ ۲۶.۴ پنجم
۵۱ طنین یوسفی ایلام نبوت ایلام ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۴.۹۲ ۴.۴۴ ۴.۶۸ ۰ ۲۴.۴۸ پنجم
۵۲ مبینا صیدی ایلام معاد ۷.۳۲ ۸.۲۸ ۸.۷۶ ۰ ۰ ۰ ۲۴.۳۶ پنجم
۵۳ امید رضا قیصوری بدره نبوت بدره ۶.۷۲ ۸.۰۴ ۸.۴ ۰ ۰ ۰ ۲۳.۱۶ پنجم
۵۴ نیایش صیدی ایلام حضرت مریم ۴.۴۴ ۶ ۲.۶۴ ۳.۱۲ ۲.۶۴ ۰ ۱۸.۸۴ پنجم
۵۵ الین پسندیده ایلام حضرت مریم ۶.۷۲ ۵.۱۶ ۶.۶ ۰ ۰ ۰ ۱۸.۴۸ پنجم
۵۶ هستی فتاحی ایلام شهیدفهمیده ایلام ۸.۵۲ ۸.۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷.۴ پنجم
۵۷ فاطمه کاظمی ایلام سرای دانش ۵.۶۴ ۴.۴۴ ۰ ۰ ۶.۷۲ ۰ ۱۶.۸ پنجم
۵۸ محمد آرین چابوک دهلران مولوی ۷.۶۸ ۸.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵.۹۶ پنجم
۵۹ ام البنین دشتی ایلام حضرت مریم ۶.۱۲ ۰ ۴.۴۴ ۴.۴۴ ۰ ۰ ۱۵ پنجم
۶۰ ستایش خرمی ایلام حضرت مریم ۶.۱۲ ۸.۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴.۲۸ پنجم
۶۱ شیرین عالی نژاد ایلام حضرت مریم ۶.۸۴ ۷.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳.۹۲ پنجم
۶۲ زهرا خدادادی ایلام ام کلثوم ۵.۵۲ ۷.۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲.۹۶ پنجم
۶۳ فرنوش جعفری جم شهدای پتروشیمی ۲ ۵.۵۲ ۷.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲.۸۴ پنجم
۶۴ عسل صیدی ایلام حضرت مریم ۵.۵۲ ۷.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲.۶ پنجم
۶۵ کیانا غلامی ایلام معاد ۳.۱۲ ۰ ۷.۸ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۹۲ پنجم
۶۶ آریانا قلاوند ایلام معاد ۵.۲۸ ۴.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۰۸ پنجم
۶۷ علی طلایی ایلام ستارگان زاگرس ۷.۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷.۹۲ پنجم
۶۸ تیارا جمال پور دهلران پروین اعتصامی ۰ ۷.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷.۸ پنجم
۶۹ علیرضا قمری ایلام ستارگان زاگرس ۷.۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷.۵۶ پنجم
۷۰ پونه خداویردی ایلام شاهد رضایی نژاد ۷.۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷.۴۴ پنجم
۷۱ محمدمبین نوری زاده ایلام سما پسرانه ۶.۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶.۶ پنجم
۷۲ طهورا میرزایی ملکشاهی حضرت رقیه ۵.۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵.۶۴ پنجم
۷۳ بهار جلیلیان ایلام شاهد رضایی نژاد ۵.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵.۵۲ پنجم
۷۴ فاطیما غلامی ایلام سرای دانش ۰ ۴.۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴.۲ پنجم

دانش آموزانی که اسم شون در لیست نمی باشد و  لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم- کیسه چای پرنده در آپارات:  https://aparat.com/v/v5qgQ

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش هفته سوم: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته دوم – سبک و سنگین در آپارات: https://www.aparat.com/v/Rkaph

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش : ۰۲ سبک سنگین

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۶ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم – کیسه چای پرنده در آپارات: https://aparat.com/v/Ml9yj

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته چهارم – قدرت هوا در آپارات: https://aparat.com/v/7k4b9

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش چهارم – قدرت هوا

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته پنجم – پمپ باد شیمیایی در آپارات: https://aparat.com/v/CpbH4

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش پنجم – پمپ باد شیمیایی

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

تیزر معرفی مسابقه علمی شیمی زان: https://aparat.com/v/K4rlD

لینک فیلم معرفی مسابقه شیمی زان توسط کارشناسان و اهداف مسابقه در آپارات: https://www.aparat.com/v/d1mhi

نکات مهم داوری مسابقه علمی شیمی زان (به دقت مشاهده کنید):  https://aparat.com/v/pm0zO

لینک فیلم آزمایش هفته اول – نفس آتش در آپارات: https://www.aparat.com/v/BUALN

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش  : ۰۱ نفس آتش

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۹  بهمن ماه ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا