پایه ششم مسابقه شیمی زان۲

نتایج مسابقه شیمی زان ۲

دانش آموزانی که اثر ارسال نموده اند ولی اسم شون در لیست نمی باشد لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

Query1

نام نام خانوادگی هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم آزمون مجموع امتیازها
آرتین ملکی ۱۱.۲۸ ۱۰.۶۸ ۱۰.۹۲ ۱۱.۱۶ ۱۱.۱۶ ۱۰.۵۶ ۲۴ ۸۹.۷۶
نازنین زهرا علی محمدی ۱۱.۰۴ ۱۰.۹۲ ۱۰.۳۲ ۱۰.۲ ۹.۸۴ ۱۱.۲۸ ۲۶ ۸۹.۶
هانا الوندی ۱۰.۳۲ ۱۰.۴۴ ۱۰.۰۸ ۱۰.۳۲ ۱۰.۲ ۹.۴۸ ۲۷ ۸۷.۸۴
امیدرضا اکبرشاهی ۱۱.۱۶ ۱۰.۴۴ ۱۰.۲ ۹.۲۸ ۹.۷۸ ۸.۸۵ ۲۶ ۸۵.۷۱
محمدپارسا یوسفی ۱۰.۲۰ ۹.۹۶ ۹ ۹ ۸.۶۴ ۰ ۲۴ ۷۰.۸
هانا بهادری ۱۰.۴۴ ۹.۹۶ ۸.۵۲ ۷.۴۴ ۹ ۰ ۰ ۴۵.۳۶
حسام منصوری نیا ۹.۷۲ ۹.۶ ۸.۲۸ ۹.۲۴ ۰ ۰ ۰ ۳۶.۸۴
محیا سادات مجیدیان ۸.۴۰ ۸.۴ ۹.۱۲ ۹.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۳۵.۷۶
آیسا ملکشاهی ۹.۲۴ ۷.۲ ۸.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴.۷۲
ام البنین ارغوان ۶.۴۸ ۵.۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱.۸۸
امیدمحمد طاهرپور ۶.۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶.۴۸
مونا حبیبی ۶.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶
امیر پارسا درخشان ۳.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳.۸۴
دکمه بازگشت به بالا