پایه اول مسابقه شیمی زان۲

نتایج مسابقه شیمی زان

دانش آموزانی که اثر ارسال نموده اند ولی اسم شون در لیست نمی باشد لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

Query1

نام نام خانوادگی هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم آزمون مجموع امتیازها
هیراد غلامی ۱۱.۷۶ ۱۱.۶۴ ۱۱.۸۸ ۱۱.۷۶ ۱۱.۷۶ ۱۱.۶۴ ۲۷ ۹۷.۴۴
حریر امیدی ۱۱.۶۴ ۱۱.۶۴ ۱۱.۶۴ ۱۱.۷۶ ۱۰.۹۲ ۱۱.۷۶ ۲۸ ۹۷.۳۶
ماهان موسی بیگی ۱۱.۲۸ ۱۱.۶۴ ۱۱.۸۸ ۱۱.۰۴ ۱۲ ۱۰.۹۲ ۲۸ ۹۶.۷۶
کتایون پاکتچیان ۱۱.۵۲ ۱۱.۷۶ ۱۱.۶۴ ۱۰.۴۴ ۱۱.۴ ۱۱.۷۶ ۲۷ ۹۵.۵۲
ماریا پاک ۱۱.۴۰ ۱۰.۹۲ ۱۱.۶۴ ۱۰.۶۸ ۱۱.۵۲ ۱۱.۲۸ ۲۷ ۹۴.۴۴
امیرحسین سلیمانیان ۱۱.۱۶ ۱۰.۹۲ ۱۱.۵۲ ۱۰.۵۶ ۱۱.۰۴ ۱۰.۰۸ ۲۶ ۹۱.۲۸
حسام جعفریان ۹.۹۶ ۱۰.۲ ۱۱.۱۶ ۱۰.۲ ۱۰.۳۲ ۱۰.۹۲ ۲۶ ۸۸.۷۶
آراد صیدمحمدی ۱۱.۶۴ ۱۱.۱۶ ۱۰.۶۸ ۱۰.۳۲ ۹.۳۶ ۹.۷۲ ۲۳ ۸۵.۸۸
رها پیمان ۹.۶۰ ۹.۳۶ ۱۰.۰۸ ۹.۶ ۱۰.۳۲ ۹.۶ ۲۷ ۸۵.۵۶
امیر ارسلان اسمعیلی ۱۰.۲۰ ۹.۷۲ ۱۰.۲ ۹.۴۸ ۹.۳۶ ۹.۲۶ ۲۵ ۸۳.۲۲
سپهر عزیززاده ۹.۰۰ ۱۰.۴۴ ۱۰.۲ ۹.۹۶ ۸.۵۲ ۸.۸۸ ۲۶ ۸۳
محدثه تیلا ۱۱.۰۴ ۹.۹۶ ۱۰.۸ ۸.۲۸ ۹.۲۴ ۸.۵۲ ۲۴ ۸۱.۸۴
النا یوسفی قیاسی ۹.۴۸ ۱۰.۲ ۱۰.۶۸ ۹ ۱۰.۴۴ ۸.۷۶ ۲۳ ۸۱.۵۶
ابوالفضل یعقوبی ۱۰.۰۸ ۱۰.۳۲ ۱۰.۸ ۹.۳۶ ۹.۴ ۷.۰۸ ۲۳ ۸۰.۰۴
پریسا احمدی ۹.۷۲ ۹.۴۸ ۹ ۸.۲۸ ۸.۲۸ ۷.۳۲ ۲۷ ۷۹.۰۸
آترین بیانی ۱۰.۵۶ ۹.۹۶ ۱۱.۴ ۸.۱۶ ۹.۸۴ ۹.۸۴ ۱۹ ۷۸.۷۶
باران جهانی ۸.۴۰ ۷.۶۸ ۸.۷۶ ۸.۲۸ ۱۰.۰۸ ۹.۲۴ ۲۴ ۷۶.۴۴
غزل سعیدنیا ۱۰.۹۲ ۹.۴۸ ۹.۶ ۷.۲ ۹.۲۴ ۸.۲۸ ۲۰ ۷۴.۷۲
محمدمبین دوستی ۱۰.۴۴ ۸.۵۲ ۸.۰۴ ۸.۵۲ ۷.۸ ۶.۸۴ ۲۳ ۷۳.۱۶
مهراد صفی پور ۱۰.۳۲ ۱۰.۹۲ ۱۰.۹۲ ۱۰.۲ ۱۱.۴ ۱۰.۶۸ ۰ ۶۴.۴۴
آراس آهویی ۱۰.۲۰ ۸.۶۴ ۸.۴ ۸.۱۶ ۷.۳۲ ۸.۰۴ ۰ ۵۰.۷۶
پدرام رستمی ۹.۷۲ ۸.۸۸ ۹.۳۶ ۸.۸۸ ۰ ۰ ۰ ۳۶.۸۴
محمد دانیال جمالوندی ۱۰.۹۲ ۱۰.۴۴ ۵.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶.۸۸
ماهان امیدی ۱۱.۱۶ ۱۰.۴۴ ۵.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶.۶۴
پارمین نورمحمدی ۹.۷۲ ۴.۳۲ ۸.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲.۰۸
ستاره شکری ۱۰.۴۴ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹.۴۴
دینا مرادی ۷.۶۸ ۴.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲
رونیکا رضائی ۱۰.۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۹۲
حسین کاظمی ۱۰.۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۶۸
پرنیا میرزایی ۴.۳۲ ۴.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۶۴
امیرارسلان نساری ۸.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۲۸
محمدطاها صیدیوسفی ۴.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴.۳۲
دکمه بازگشت به بالا