پایه چهارم مسابقه شیمی زان۲

نتایج مسابقه شیمی زان ۲

دانش آموزانی که اثر ارسال نموده اند ولی اسم شون در لیست نمی باشد لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

Query1

نام نام خانوادگی هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم آزمون مجموع امتیازها
کیان مرادی ۱۱.۱۶ ۱۱.۰۴ ۱۰.۹۲ ۱۱.۰۴ ۱۱.۶۴ ۱۰.۹۲ ۲۷ ۹۳.۷۲
حسام امیدی ۱۰.۹۲ ۱۰.۵۶ ۱۰.۹۲ ۱۰.۸ ۱۱.۴ ۱۰.۸ ۲۷ ۹۲.۴
امیرعلی نوروزآبادیان ۱۰.۹۲ ۹.۶ ۱۱.۲۸ ۱۰.۵۶ ۱۱.۴ ۱۱.۱۶ ۲۷ ۹۱.۹۲
یاسمین ناطقی ۱۱.۴۰ ۱۱.۱۶ ۱۰.۶۸ ۱۰.۵۶ ۱۱.۴ ۱۰.۰۸ ۲۶ ۹۱.۲۸
امیرعلی عزیزی ۱۰.۰۸ ۱۱.۰۴ ۱۰.۸ ۱۰.۳۲ ۱۰.۹۲ ۱۰.۵۶ ۲۷ ۹۰.۷۲
محمد حسام یزدان فر ۱۱.۰۴ ۱۱.۱۶ ۱۰.۹۲ ۹.۳۶ ۱۱.۴ ۹.۷۲ ۲۷ ۹۰.۶
امیرعباس عزیزی ۱۰.۰۸ ۱۱.۰۴ ۱۰.۸ ۱۰.۳۲ ۱۰.۹۲ ۱۰.۵۶ ۲۶ ۸۹.۷۲
محمدکسری زارعی ۱۱.۵۲ ۱۰.۹۲ ۹.۶ ۹.۷۲ ۱۰.۸ ۹.۸ ۲۵ ۸۷.۳۶
محمدامین محمدیان ۹.۸۴ ۱۰.۰۸ ۱۰.۰۸ ۹.۹۶ ۱۰.۸ ۹.۶ ۲۶ ۸۶.۳۶
آروین منفردنژاد ۱۰.۲۰ ۹.۸۴ ۱۰.۹۲ ۱۰.۸ ۱۰.۰۸ ۹.۷۶ ۲۴ ۸۵.۶
محمدحسین ابراهیمی باپیروند ۹.۲۴ ۹.۹۶ ۹.۷۲ ۱۰.۵۶ ۱۰.۵۶ ۱۰.۳۲ ۲۵ ۸۵.۳۶
سروش کرمی ۹.۱۲ ۹.۷۲ ۱۰.۰۸ ۹.۷۲ ۹.۹۶ ۹.۲۴ ۲۶ ۸۳.۸۴
شیدا یعقوبیان ۸.۶۴ ۱۰.۲ ۹.۶ ۸.۷۶ ۹.۹۶ ۱۰.۰۸ ۲۶ ۸۳.۲۴
طنین پورمنصور ۸.۶۴ ۹.۳۶ ۹.۶ ۹.۴۸ ۹.۸۴ ۸.۸۸ ۲۵ ۸۰.۸
آرمیتا اقبالی ۹.۰۰ ۹.۳۶ ۱۰.۲ ۹.۹۶ ۹.۸۴ ۹.۳۶ ۲۳ ۸۰.۷۲
مهوین اسماعیلی فر ۹.۴۸ ۹.۶ ۱۰.۰۸ ۹.۷۲ ۹.۲۴ ۹.۶ ۲۳ ۸۰.۷۲
محمد حامی دانگاه ۷.۵۶ ۹.۷۲ ۹.۹۶ ۹.۸۴ ۹.۸۴ ۹.۶ ۲۲ ۷۸.۵۲
رضا منصوری نصار ۸.۶۴ ۷.۸ ۹.۷۲ ۸.۶۴ ۱۰.۰۸ ۹.۳۶ ۲۴ ۷۸.۲۴
وینا رحیمی ۷.۴۴ ۸.۶۴ ۹.۷۲ ۹.۴۸ ۹.۷۲ ۶.۹۶ ۲۳ ۷۴.۹۶
آکو بهادری ۹.۳۶ ۸.۸۸ ۹.۳۶ ۹.۹۶ ۹.۹۶ ۰ ۲۴ ۷۱.۵۲
علی رضا نویدی ۶.۲۴ ۶.۴۸ ۹ ۹.۶ ۹.۴۸ ۵.۱۶ ۲۱ ۶۶.۹۶
مهبد بیرامی ۹.۷۲ ۹.۳۶ ۱۰.۲ ۸.۷۶ ۹.۹۶ ۷.۶۸ ۰ ۵۵.۶۸
ثنا مولایی ۸.۷۶ ۹.۲۴ ۹.۷۲ ۰ ۷ ۰ ۱۲ ۴۶.۷۲
علی علی بیگی ۹.۷۲ ۹.۷۲ ۱۰.۵۶ ۶.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۳۶.۸۴
آرتین نورمحمدی ۹.۶۰ ۷.۰۸ ۸.۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵.۰۸
آرسام سهیلی زاد ۹.۱۲ ۰ ۴.۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳.۳۲
امیر محمد داراب پور ۱۰.۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۴۴
هانا قیصربیگی ۹.۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۹۶
آراد احمدی پور ۹.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹
ثمین مرادی ۸.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۵۲
آیلین کرمی ۸.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۲۸
یسنا مرادی ۵.۸۸ ۲.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۱۶
کیان دوستی ۷.۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷.۲
دکمه بازگشت به بالا