پایه دوم مسابقه شیمی زان

دانش آموزان پایه دوم ثبت نام شده در مسابقه شیمی زان

امتیاز نهایی مجموع پنج هفته و آزمون تئوری از ۱۰۰ نمره

ردیف نام نام خانوادگی شهر مدرسه امتیاز هفته ۱ امتیاز هفته دوم امتیاز هفته ۳ امتیاز هفته ۴ امتیاز هفته ۵ آزمون مجموع امتیازات
۱ امیرمحمد قاسمی ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۶۴ ۱۱.۷۶ ۱۰.۹۲ ۱۱.۰۴ ۱۰.۹۲ ۴۰ ۹۶.۲۸
۲ امیر علی محمودی عالمی ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۶۴ ۱۰.۴۴ ۱۰.۴۴ ۱۱.۲۸ ۱۰.۶۸ ۴۰ ۹۴.۴۸
۳ نگار شفیعی دهلران پروین اعتصامی ۱۱.۶۴ ۱۰.۹۲ ۱۱.۴ ۱۰.۰۸ ۱۰.۳۲ ۴۰ ۹۴.۳۶
۴ کتایون میهن پرست ایلام سارا ۱۱.۷۶ ۱۱.۶۴ ۱۱.۵۲ ۱۱.۷۶ ۱۱.۵۲ ۳۶ ۹۴.۲
۵ سینا کریمی ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۸۸ ۱۰.۳۲ ۹.۸۴ ۹.۸۴ ۱۱.۴ ۴۰ ۹۳.۲۸
۶ گلاریس پرویزی کیا ایلام مهرنگ ۱۱.۸۸ ۱۱.۵۲ ۱۰.۶۸ ۱۰.۳۲ ۱۰.۸ ۳۸ ۹۳.۲
۷ زانیار بهرامی ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۴ ۱۱.۵۲ ۱۰.۲ ۱۰.۳۲ ۱۰.۸ ۳۸ ۹۲.۲۴
۸ امیر غیاثی ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۴ ۹.۶ ۱۰.۶۸ ۹.۶ ۹.۶ ۴۰ ۹۰.۸۸
۹ علی رضا مرغزاری دهلران اروند رود ۱۱.۵۲ ۹ ۱۰.۳۲ ۱۰.۲ ۹.۲۴ ۴۰ ۹۰.۲۸
۱۰ مهرناز همتی دهلران حضرت صدیقه ۱۰.۵۶ ۱۰.۳۲ ۹.۹۶ ۹.۷۲ ۹.۳۶ ۴۰ ۸۹.۹۲
۱۱ ملینا صادقی زاده ایلام همیشه بهار ۱۰.۲ ۹.۳۶ ۱۰.۵۶ ۹.۴۸ ۱۰.۳۲ ۴۰ ۸۹.۹۲
۱۲ علیرضا عبدالحسینی ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۰۴ ۹.۸۴ ۹.۶ ۹ ۹.۴۸ ۴۰ ۸۸.۹۶
۱۳ کیان نوری ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۱۶ ۹.۴۸ ۹.۶ ۹.۳۶ ۱۱.۰۴ ۳۸ ۸۸.۶۴
۱۴ محمدسام مرادیان چوار رسالت ۱۰.۶۸ ۱۰.۳۲ ۹.۸۴ ۹.۳۶ ۹.۹۶ ۳۸ ۸۸.۱۶
۱۵ محمدطاها موسی خانی ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۵۲ ۹.۸۴ ۱۰.۳۲ ۸.۶۴ ۹.۷۲ ۳۸ ۸۸.۰۴
۱۶ رها قیصری ایلام مهرنگ ۱۰.۵۶ ۱۰.۲ ۹.۷۲ ۸.۵۲ ۸.۸۸ ۴۰ ۸۷.۸۸
۱۷ طاها سلامتیان ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۰۴ ۱۰.۰۸ ۹.۸۴ ۹.۱۲ ۹.۴۸ ۳۸ ۸۷.۵۶
۱۸ محمد ولی بیگی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۸ ۹.۲۴ ۹.۹۶ ۸.۸۸ ۷.۹۲ ۴۰ ۸۶.۸
۱۹ عرفان سیدعبداللهی مهران سعدی ۱۰.۳۲ ۱۰.۴۴ ۹ ۹.۲۴ ۹.۷۲ ۳۸ ۸۶.۷۲
۲۰ پایار جانمحمدی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۸ ۹.۴۸ ۹.۹۶ ۸.۰۴ ۸.۲۸ ۴۰ ۸۶.۵۶
۲۱ علی کریمی قد پور ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۵۶ ۹.۴۸ ۹.۷۲ ۸.۰۴ ۸.۷۶ ۴۰ ۸۶.۵۶
۲۲ آیسا دادآفرین ایلام شاهد رضایی نژاد ۱۱.۰۴ ۹.۹۶ ۱۰.۲ ۹.۲۴ ۹.۹۶ ۳۶ ۸۶.۴
۲۳ پارمیس ملکی ایلام شاهدصیاد شیرازی ۱۰.۸ ۹.۲۴ ۹.۹۶ ۹.۷۲ ۸.۱۶ ۳۸ ۸۵.۸۸
۲۴ امیرحسین کریمی ایلام سما پسرانه ۹.۱۲ ۸.۱۶ ۹.۹۶ ۸.۶۴ ۹.۹۶ ۴۰ ۸۵.۸۴
۲۵ امیر مهدی کرمی ایلام شهید علیمحمدی ۱۱.۱۶ ۹.۹۶ ۹.۷۲ ۱۰.۰۸ ۸.۴ ۳۶ ۸۵.۳۲
۲۶ رضا چاوشی ایلام شهید علیمحمدی ۱۰.۳۲ ۱۰.۰۸ ۱۰.۵۶ ۷.۵۶ ۸.۶۴ ۳۸ ۸۵.۱۶
۲۷ سانیا جعفری ایلام همیشه بهار ۱۰.۳۲ ۹.۸۴ ۱۱.۱۶ ۹.۱۲ ۸.۵۲ ۳۶ ۸۴.۹۶
۲۸ بهراد رستمی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۸ ۷.۵۶ ۱۰.۳۲ ۹.۳۶ ۸.۷۶ ۳۸ ۸۴.۸
۲۹ بردیا جعفری ایلام ستارگان زاگرس ۹.۱۲ ۹.۲۴ ۹.۶ ۸.۵۲ ۸.۷۶ ۳۸ ۸۳.۲۴
۳۰ امیرعلی صفری ایلام شهید علیمحمدی ۸.۸۸ ۹.۶ ۸.۴ ۸.۶۴ ۸.۶۴ ۳۸ ۸۲.۱۶
۳۱ محمد حیدری ایلام سما پسرانه ۸.۶۴ ۷.۶۸ ۹.۶ ۸.۱۶ ۸.۰۴ ۳۸ ۸۰.۱۲
۳۲ امیر رضا عباسی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۰۸ ۸.۸۸ ۹.۸۴ ۸.۱۶ ۸.۷۶ ۳۴ ۷۹.۷۲
۳۳ آنیا مرادی ایلام شاهد رضایی نژاد ۱۱.۵۲ ۹.۳۶ ۹.۶ ۹.۴۸ ۷.۹۲ ۳۰ ۷۷.۸۸
۳۴ روجا ممانی ملکشاهی نبوت ملکشاهی ۱۰.۲ ۸.۲۸ ۹.۶ ۸.۱۶ ۷.۴۴ ۳۲ ۷۵.۶۸
۳۵ احمدرضا یاسمی ایلام سما پسرانه ۸.۶۴ ۸.۰۴ ۹ ۷.۹۲ ۷.۴۴ ۳۴ ۷۵.۰۴
۳۶ زهرا نورالهی ایلام همیشه بهار ۹.۶ ۸.۷۶ ۹.۷۲ ۸.۰۴ ۸.۷۶ ۲۸ ۷۲.۸۸
۳۷ علیرضا نجفی ایلام سما پسرانه ۸.۵۲ ۷.۳۲ ۹.۸۴ ۸.۰۴ ۸.۲۸ ۳۰ ۷۲
۳۸ آرتین احمدزاده کرج فاطمه الزهرا ۹ ۹.۹۶ ۹.۲۴ ۹.۴۸ ۰ ۳۴ ۷۱.۶۸
۳۹ محمدصدرا عزیزپناه ایلام سما پسرانه ۸.۵۲ ۸.۲۸ ۱۰.۲ ۷.۸ ۰ ۳۶ ۷۰.۸
۴۰ سید مهدی محمودی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۵۶ ۹.۹۶ ۹.۶ ۹.۴۸ ۰ ۳۰ ۶۹.۶
۴۱ نازنین زهرا حاجی زاده ایلام سارا ۷.۵۶ ۸.۴ ۹.۶ ۶.۴۸ ۰ ۳۲ ۶۴.۰۴
۴۲ آرش نوری زاده ایلام شهید حسین فاطمی ۱۰.۸ ۱۰.۴۴ ۹.۳۶ ۸.۶۴ ۷.۹۲ ۰ ۴۷.۱۶
۴۳ محمد معین نیروزاده ایلام شهید علیمحمدی ۹.۶ ۶.۸۴ ۹.۸۴ ۹ ۸.۸۸ ۰ ۴۴.۱۶
۴۴ برهان مظفرزاده ایلام سما پسرانه ۸.۱۶ ۷.۶۸ ۹.۹۶ ۸.۸۸ ۸.۰۴ ۰ ۴۲.۷۲
۴۵ محمدطاها ملک زاده ایلام سما پسرانه ۷.۸ ۸.۰۴ ۸.۶۴ ۸.۲۸ ۹.۳۶ ۰ ۴۲.۱۲
۴۶ غزل اکبرزاده ایلام شاهدصیاد شیرازی ۹.۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲ ۴۱.۹۶
۴۷ فاطمه شیری دهلران حضرت صدیقه ۱۰.۵۶ ۱۱.۷۶ ۱۱.۱۶ ۰ ۷.۵۶ ۰ ۴۱.۰۴
۴۸ محمد بهادری ایلام ستارگان زاگرس ۹.۹۶ ۷.۳۲ ۹.۱۲ ۶.۴۸ ۶.۶ ۰ ۳۹.۴۸
۴۹ محمدرسا عزیزیان ایلام شهید علیمحمدی ۹.۶ ۵.۱۶ ۹ ۷.۳۲ ۷.۶۸ ۰ ۳۸.۷۶
۵۰ معصومه مهری ایلام نور ۲.۸۸ ۴.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۳۰ ۳۶.۹۶
۵۱ حسام پورنصرت ایلام بام ۴.۲ ۵.۰۴ ۴.۹۲ ۵.۲۸ ۵.۴ ۰ ۲۴.۸۴
۵۲ امیرعلی کریمی ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۲۸ ۹.۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰.۷۶
۵۳ محمدرضا لرستانی ایلام سما پسرانه ۴.۸ ۵.۷۶ ۰ ۰ ۸.۰۴ ۰ ۱۸.۶
۵۴ هامین بهامین ایلام مختار۱ ۸.۴ ۴.۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳.۳۲
۵۵ کسری یداللهی ایلام ستارگان زاگرس ۱۱.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱.۲۸
۵۶ محمد رضا سلامتی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۸
۵۷ محمد طاهر سلامتی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۸
۵۸ آرش آزادپور ایلام شهید علیمحمدی ۱۰.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۸
۵۹ ماهان مینالفرد ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۶۸
۶۰ نوید قیصوری بدره نبوت بدره ۶.۹۶ ۳.۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۴۴
۶۱ مهیلا صیفی زاده ایلام نورکوثر ۴.۴۴ ۰ ۵.۵۲ ۰ ۰ ۰ ۹.۹۶
۶۲ آیلین زنجی ایلام نور ۲.۵۲ ۳.۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶.۱۲
۶۳ سایا حمیدی ایلام نور ۰ ۴.۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴.۸

دانش آموزانی که اسم شون در لیست نمی باشد و  لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم- کیسه چای پرنده در آپارات:  https://aparat.com/v/v5qgQ

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش هفته سوم: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته دوم – سبک و سنگین در آپارات: https://www.aparat.com/v/Rkaph

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش : ۰۲ سبک سنگین

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۶ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم – کیسه چای پرنده در آپارات: https://aparat.com/v/Ml9yj

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته چهارم – قدرت هوا در آپارات: https://aparat.com/v/7k4b9

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش چهارم – قدرت هوا

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته پنجم – پمپ باد شیمیایی در آپارات: https://aparat.com/v/CpbH4

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش پنجم – پمپ باد شیمیایی

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

تیزر معرفی مسابقه علمی شیمی زان: https://aparat.com/v/K4rlD

لینک فیلم معرفی مسابقه شیمی زان توسط کارشناسان و اهداف مسابقه در آپارات: https://www.aparat.com/v/d1mhi

نکات مهم داوری مسابقه علمی شیمی زان (به دقت مشاهده کنید):  https://aparat.com/v/pm0zO

لینک فیلم آزمایش هفته اول – نفس آتش در آپارات: https://www.aparat.com/v/BUALN

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش  : ۰۱ نفس آتش

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۹  بهمن ماه ۱۴۰۰

 

 

دکمه بازگشت به بالا