پایه چهارم مسابقه شیمی زان

دانش آموزان پایه دوم ثبت نام شده در مسابقه شیمی زان

امتیاز نهایی مجموع پنج هفته و آزمون تئوری از ۱۰۰ نمره

رتبه نام نام خانوادگی شهر مدرسه امتیاز هفته ۱ امتیاز هفته دوم امتیاز هفته ۳ امتیاز هفته ۴ امتیاز هفته ۵ آزمون مجموع امتیازات پایه تحصیلی
۱ میکائیل نوروزآبادی ایلام شیخ کلینی ۲ ۱۰.۶۸ ۱۱.۱۶ ۱۰.۴۴ ۱۰.۸ ۱۰.۸ ۴۰ ۹۳.۸۸ چهارم
۲ بنیامین نوروزآبادی ایلام شیخ کلینی ۲ ۱۰.۶۸ ۱۱.۱۶ ۱۰.۴۴ ۱۰.۸ ۱۰.۸ ۴۰ ۹۳.۸۸ چهارم
۳ کیان مرادی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۵۶ ۹.۷۲ ۱۰.۸ ۱۱.۴ ۱۱.۴ ۴۰ ۹۳.۸۸ چهارم
۴ محمد حسام یزدان فر ایلام شهید وحیدنیا ۹.۲۴ ۱۱.۵۲ ۱۰.۴۴ ۱۰.۳۲ ۹.۹۶ ۴۰ ۹۱.۴۸ چهارم
۵ حسام امیدی ایلام ستارگان زاگرس ۱۰.۳۲ ۸.۸۸ ۹.۶ ۱۰.۴۴ ۱۰.۵۶ ۴۰ ۸۹.۸ چهارم
۶ فاطمه عزیزبیگی ایلام شاهدصیاد شیرازی ۹.۶ ۱۱.۰۴ ۱۰.۰۸ ۸.۴ ۱۰.۲ ۴۰ ۸۹.۳۲ چهارم
۷ محمدامین محمدیان ایلام پرگار ۱۰.۸ ۹.۴۸ ۹.۷۲ ۱۰.۵۶ ۸.۲۸ ۴۰ ۸۸.۸۴ چهارم
۸ امیرحسین دادآفرین ایلام شهید وحیدنیا ۹.۹۶ ۹.۲۴ ۹.۳۶ ۱۰.۰۸ ۱۰.۰۸ ۴۰ ۸۸.۷۲ چهارم
۹ امیرعلی عزیزی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۲۴ ۹.۳۶ ۸.۸۸ ۹.۹۶ ۱۱.۱۶ ۳۸ ۸۶.۶ چهارم
۱۰ امیرعباس عزیزی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۲۴ ۹.۳۶ ۸.۸۸ ۹.۹۶ ۱۱.۱۶ ۳۸ ۸۶.۶ چهارم
۱۱ ارشیا کریمی زاد ایلام ستارگان زاگرس ۹.۶ ۱۰.۰۸ ۹.۱۲ ۹.۶ ۱۰.۲ ۳۸ ۸۶.۶ چهارم
۱۲ پرهام شیخی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۷۲ ۱۰.۲ ۹.۶ ۱۱.۱۶ ۷.۸ ۳۸ ۸۶.۴۸ چهارم
۱۳ محمدکسری زارعی ایلام شهید وحیدنیا ۸.۱۶ ۱۰.۰۸ ۹.۱۲ ۹ ۱۱.۰۴ ۳۸ ۸۵.۴ چهارم
۱۴ مهوین اسماعیلی فر ایلام شاهدصیاد شیرازی ۸.۴ ۸.۴ ۹.۴۸ ۸.۶۴ ۱۰.۲ ۴۰ ۸۵.۱۲ چهارم
۱۵ شیدا یعقوبیان ایلام همیشه بهار ۷.۸ ۸.۵۲ ۸.۶۴ ۹.۶ ۹.۳۶ ۴۰ ۸۳.۹۲ چهارم
۱۶ تانیا کاظم زاده ایلام همیشه بهار ۸.۴ ۸.۷۶ ۹ ۹.۴۸ ۸.۷۶ ۳۸ ۸۲.۴ چهارم
۱۷ تامیلا کاظم زاده ایلام همیشه بهار ۸.۴ ۸.۷۶ ۹ ۹.۴۸ ۸.۷۶ ۳۸ ۸۲.۴ چهارم
۱۸ وینا رحیمی ایلام معاد ۸.۲۸ ۹.۷۲ ۹.۱۲ ۸.۸۸ ۱۰.۲ ۳۶ ۸۲.۲ چهارم
۱۹ نازنین زهرا فتاحی ایلام همیشه بهار ۷.۹۲ ۸.۷۶ ۸.۴ ۹ ۱۰.۰۸ ۳۸ ۸۲.۱۶ چهارم
۲۰ ادیب فرجی ایلام نصر قدس ۹.۱۲ ۹.۲۴ ۹.۱۲ ۸.۰۴ ۸.۲۸ ۳۸ ۸۱.۸ چهارم
۲۱ آرمیتا اقبالی ایلام همیشه بهار ۷.۰۸ ۸.۴ ۹.۱۲ ۹ ۹.۸۴ ۳۸ ۸۱.۴۴ چهارم
۲۲ آران میرزابیگی ایلام ستارگان زاگرس ۹.۳۶ ۸.۸۸ ۸.۴ ۹.۴۸ ۱۰.۴۴ ۳۴ ۸۰.۵۶ چهارم
۲۳ محمد طاها سلیمانی ایلام شیخ کلینی ۲ ۸.۱۶ ۸.۲۸ ۸.۷۶ ۸.۷۶ ۸.۴ ۳۸ ۸۰.۳۶ چهارم
۲۴ آرنوشا همتی دهبالایی ایلام همیشه بهار ۸.۰۴ ۸.۴ ۹.۲۴ ۷.۴۴ ۸.۶۴ ۳۸ ۷۹.۷۶ چهارم
۲۵ نگار پیری نیا ایلام معاد ۹.۴۸ ۸.۶۴ ۹.۹۶ ۸.۱۶ ۸.۱۶ ۳۴ ۷۸.۴ چهارم
۲۶ هانا زرگوش ایلام شاهدصیاد شیرازی ۹ ۹.۶ ۹.۳۶ ۸.۷۶ ۸.۷۶ ۳۲ ۷۷.۴۸ چهارم
۲۷ محمدامین ایدی ایلام ستارگان زاگرس ۸.۱۶ ۷.۲ ۸.۸۸ ۷.۸ ۹.۴۸ ۳۴ ۷۵.۵۲ چهارم
۲۸ رونیکا احمدی ایلام همیشه بهار ۷.۳۲ ۹.۲۴ ۹.۲۴ ۸.۰۴ ۹.۶ ۳۲ ۷۵.۴۴ چهارم
۲۹ انیتا ولیزاده ایلام همیشه بهار ۷.۸ ۷.۸ ۹.۱۲ ۹.۱۲ ۸.۰۴ ۳۲ ۷۳.۸۸ چهارم
۳۰ درسا سلطانی کرج حضرت فاطمه ۲ ۸.۲۸ ۹.۶ ۸.۲۸ ۸.۲۸ ۷.۳۲ ۳۰ ۷۱.۷۶ چهارم
۳۱ ام البنین صمدیان ملکشاهی حضرت رقیه ۶.۶ ۶.۲۴ ۷.۸ ۶ ۸.۲۸ ۳۰ ۶۴.۹۲ چهارم
۳۲ سیده نازنین زهرا نوروزی ایلام معاد ۶.۴۸ ۷.۹۲ ۹.۳۶ ۶ ۰ ۳۲ ۶۱.۷۶ چهارم
۳۳ الین ماموسی ایلام همیشه بهار ۷.۴۴ ۹.۴۸ ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۵۲.۹۲ چهارم
۳۴ عرشیا قاسمی فر ایلام شیخ کلینی ۲ ۹.۶ ۷.۹۲ ۷.۳۲ ۶.۹۶ ۷.۹۲ ۰ ۳۹.۷۲ چهارم
۳۵ طنین پورمنصور ایلام همیشه بهار ۶.۲۴ ۸.۱۶ ۸.۶۴ ۶.۸۴ ۰ ۰ ۲۹.۸۸ چهارم
۳۶ پانیذ قیطاسی ایلام مهرنگ ۳ ۸.۰۴ ۰ ۵.۰۴ ۶.۹۶ ۰ ۲۳.۰۴ چهارم
۳۷ ستایش عبداللهی فر ایلام شاهدصیاد شیرازی ۶.۹۶ ۷.۳۲ ۸.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۲۲.۳۲ چهارم
۳۸ آریسا رحمتی ایلام فاطمیه ۶.۷۲ ۷.۵۶ ۷.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۲۱.۳۶ چهارم
۳۹ آوین نبی نیا ایلام همیشه بهار ۷.۳۲ ۷.۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴.۸۸ چهارم
۴۰ هستی تباسیده ملکشاهی حضرت رقیه ۷.۵۶ ۷.۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴.۷۶ چهارم
۴۱ محمدپارسا محمدی ایلام ستارگان زاگرس ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ چهارم
۴۲ ئاکو بهادری ایلام ستارگان زاگرس ۸.۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸.۶۴ چهارم
۴۳ محمد آروین فیضی ایلام بام ۵.۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵.۲۸ چهارم
۴۴ سحر جانعلیپور مهران آل عصمت ۴.۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴.۵۶ چهارم

دانش آموزانی که اسم شون در لیست نمی باشد و  لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم- کیسه چای پرنده در آپارات:  https://aparat.com/v/v5qgQ

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش هفته سوم: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته دوم – سبک و سنگین در آپارات: https://www.aparat.com/v/Rkaph

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش : ۰۲ سبک سنگین

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۶ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته سوم – کیسه چای پرنده در آپارات: https://aparat.com/v/Ml9yj

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: ۰۳ کیسه چای پرنده

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته چهارم – قدرت هوا در آپارات: https://aparat.com/v/7k4b9

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش چهارم – قدرت هوا

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

لینک فیلم آزمایش هفته پنجم – پمپ باد شیمیایی در آپارات: https://aparat.com/v/CpbH4

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش: فرم پرسش های آزمایش پنجم – پمپ باد شیمیایی

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۰

==========================================

تیزر معرفی مسابقه علمی شیمی زان: https://aparat.com/v/K4rlD

لینک فیلم معرفی مسابقه شیمی زان توسط کارشناسان و اهداف مسابقه در آپارات: https://www.aparat.com/v/d1mhi

نکات مهم داوری مسابقه علمی شیمی زان (به دقت مشاهده کنید):  https://aparat.com/v/pm0zO

لینک فیلم آزمایش هفته اول – نفس آتش در آپارات: https://www.aparat.com/v/BUALN

دانلود فایل pdf سوالات آزمایش  : ۰۱ نفس آتش

مهلت ارسال تا پایان روز جمعه ۲۹  بهمن ماه ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا