پایه دوم مسابقه شیمی زان ۲

نتایج مسابقه شیمی زان ۲

دانش آموزانی که اثر ارسال نموده اند ولی اسم شون در لیست نمی باشد لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

Query1

نام نام خانوادگی هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم آزمون مجموع امتیازها
گلاریس پرویزی کیا ۱۱.۶۴ ۱۱.۷۶ ۱۲ ۱۱.۴ ۱۱.۲۸ ۱۱.۷۶ ۲۷ ۹۶.۸۴
امیرمحمد قاسمی ۱۱.۶۴ ۱۱ ۱۲ ۱۱.۰۸ ۱۱.۶۴ ۱۱.۴ ۲۶ ۹۴.۷۶
رادین رضائی ۱۰.۶۸ ۱۱.۴ ۱۱.۶۴ ۱۱.۲۸ ۱۱.۰۴ ۱۱.۵۲ ۲۷ ۹۴.۵۶
مهرناز همتی ۱۱.۶۴ ۱۱.۴ ۱۱.۲۸ ۱۰.۵۶ ۱۱.۷۶ ۱۱.۱۶ ۲۶ ۹۳.۸
طاها سلامتیان ۱۱.۷۶ ۱۱.۱۶ ۱۱.۵۲ ۱۰.۴۴ ۱۱.۸۸ ۱۰.۶۸ ۲۶ ۹۳.۴۴
کتایون میهن پرست ۱۱.۶۴ ۱۱.۴ ۱۱.۲۸ ۱۰.۶۸ ۱۰.۳۲ ۱۱.۰۴ ۲۷ ۹۳.۳۶
سینا یاری ۱۱.۴۰ ۱۱.۵۲ ۱۱.۴ ۱۰.۸ ۱۱.۵۲ ۱۰.۶۸ ۲۶ ۹۳.۳۲
آرش نوری زاده ۱۰.۴۴ ۱۱.۴ ۱۱.۷۶ ۱۰.۰۸ ۱۱.۰۴ ۱۱.۴ ۲۶ ۹۲.۱۲
محمدسام مرادیان ۱۱.۶۴ ۱۱.۰۴ ۱۰.۹۲ ۹.۶ ۱۰.۰۸ ۱۱.۰۴ ۲۷ ۹۱.۳۲
سینا کریمی ۱۱.۴۰ ۱۰.۸ ۱۰.۶۸ ۱۱.۷۶ ۱۰.۰۸ ۱۰.۰۸ ۲۶ ۹۰.۸
آرتین جمشیدیان ۱۱.۴۰ ۱۱.۴ ۱۱.۱۶ ۱۱.۰۴ ۱۱.۰۴ ۱۰.۵۶ ۲۴ ۹۰.۶
امیر حسین کریمی ۱۱.۶۴ ۱۰.۵۶ ۱۰.۹۲ ۱۰.۶۸ ۱۱.۰۴ ۹.۷۲ ۲۵ ۸۹.۵۶
محمدطاها موسی خانی ۱۰.۵۶ ۹.۶ ۱۱.۱۶ ۹.۳۶ ۱۰.۶۸ ۱۱.۱۶ ۲۷ ۸۹.۵۲
نیکا بالاوندی ۱۱.۲۸ ۱۰.۳۲ ۱۰.۸ ۱۰.۵۶ ۱۰.۲ ۱۰.۳۲ ۲۶ ۸۹.۴۸
ماهان مینالفرد ۱۰.۶۸ ۱۱.۵۲ ۱۰.۲ ۱۰.۹۲ ۱۰.۰۸ ۱۰.۵۶ ۲۵ ۸۸.۹۶
آیسا دادآفرین ۱۱.۱۶ ۱۰.۶۸ ۱۰.۶۸ ۱۰.۵۶ ۱۰.۳۲ ۱۰.۳۲ ۲۵ ۸۸.۷۲
پارمیس ملکی ۱۰.۸۰ ۱۱.۰۴ ۱۱.۰۴ ۹.۳۶ ۹.۹۶ ۸.۱۶ ۲۵ ۸۵.۳۶
رهام فتاح بگیان ۱۰.۶۵ ۱۰.۲ ۱۰.۵۶ ۱۰.۴۴ ۱۰.۵۶ ۹.۷۲ ۲۲ ۸۴.۱۳
حسین منصوری ۹.۳۶ ۱۰.۵۶ ۱۰.۹۲ ۹.۹۶ ۹.۹۶ ۹ ۲۳ ۸۲.۷۶
کیارش جهانی ۹.۹۶ ۱۰.۰۸ ۱۱.۰۴ ۹.۸۴ ۱۰.۰۸ ۹ ۲۲ ۸۲
محمدحسین ضیائی قهنویه ۹.۳۶ ۹.۲۴ ۱۰.۵۶ ۱۰.۵۶ ۱۰.۰۸ ۹.۴۸ ۲۲ ۸۱.۲۸
امیررضا شریفی ۹.۹۶ ۹.۷۲ ۱۰.۰۸ ۸.۷۶ ۹.۷۲ ۸.۴ ۲۴ ۸۰.۶۴
کارن آرامش ۱۰.۰۸ ۱۰.۸ ۱۰.۳۲ ۸ ۹.۰۸ ۴.۴۴ ۲۴ ۷۶.۷۲
زهرا نورالهی ۱۰.۸۰ ۸ ۸.۶ ۸.۶ ۱۰.۰۸ ۸.۵۲ ۲۱ ۷۵.۶
محمد مهراد نبوی ۸.۱۶ ۹.۶ ۱۰.۰۸ ۹.۱۲ ۱۰.۰۸ ۷.۴۴ ۱۸ ۷۲.۴۸
محمدمهدی رستم نیا ۹.۷۲ ۹.۳۶ ۹.۹۶ ۵.۲۸ ۱۰.۰۸ ۰ ۲۵ ۶۹.۴
نازنین زهرا حاجی زاده ۷.۳۲ ۸.۸۸ ۹.۸۴ ۹ ۸.۲۸ ۸.۴ ۱۳ ۶۴.۷۲
کیان نعمتی زاد ۹.۳۶ ۹.۷۲ ۹.۹۶ ۹.۲۴ ۹.۳۶ ۹.۶ ۰ ۵۷.۲۴
محمد بهادری ۹.۸۴ ۹.۶ ۸.۶۴ ۷.۸ ۹.۱۲ ۰ ۰ ۴۵
فاطیما علی بیگی ۱۰.۸۰ ۹.۷۲ ۱۰.۶۸ ۹.۱۲ ۰ ۰ ۰ ۴۰.۳۲
امیرعلی صفری ۱۰.۰۸ ۱۰.۴۴ ۹.۲۴ ۰ ۹.۶۷ ۰ ۰ ۳۹.۴۳
نیکا چگنی ۹.۸۴ ۹ ۱۰.۰۸ ۹.۱۲ ۰ ۰ ۰ ۳۸.۰۴
بهار مهدی زاده ۷.۶۸ ۸.۷۶ ۱۰.۶۸ ۴.۴۴ ۰ ۰ ۰ ۳۱.۵۶
پارمین صالحی ۱۱.۷۶ ۹.۹۶ ۰ ۹.۱۲ ۰ ۰ ۰ ۳۰.۸۴
علی بشارتی ۱۰.۲۰ ۱۰.۶۸ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۲۹.۸۸
علیرضا بانقلانی ۱۰.۳۲ ۱۰.۲ ۰ ۹.۱۲ ۰ ۰ ۰ ۲۹.۶۴
محمدرضا علیزاده ۹.۶۰ ۱۰.۳۲ ۹.۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹.۲۸
پایار جانمحمدی ۱۰.۸۰ ۱۰.۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱.۷۲
آرتین شامحمدی ۱۰.۹۲ ۱۰.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱
بهراد رستمی ۱۰.۵۶ ۱۰.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰.۶۴
امیرعلی کریمی ۹.۹۶ ۱۰.۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰.۶۴
محمدصدرا عزیزپناه ۱۰.۹۲ ۹.۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰.۶۴
سپهر صیدی ۹.۶۰ ۹.۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹.۵۶
سهند صیدی ۸.۹۴ ۹.۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸.۹
امیر غیاثی ۱۱.۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱.۶۴
محمد ولی بیگی ۱۰.۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۶۸
سید مهدی محمودی ۹.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۸۴
کاوان عزت نیا ۹.۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۶
باران امیدیان ۴.۳۲ ۵.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۳۶
باراد امیدیان ۴.۳۲ ۵.۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹.۳۶
حسین رضا زارعی ۷.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷.۰۸
سورنا عزیزی ۰.۰۰ ۵.۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵.۱۶
علیرضا خندان ۴.۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴.۹۲
محمدرضا کرمپور گونبانی ۴.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴.۳۲
امیرعلی مروتی ۴.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴.۳۲
محمدحسین پرهیزکار ۳.۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳.۲۴
دکمه بازگشت به بالا