پایه سوم مسابقه شیمی زان۲

نتایج مسابقه شیمی زان ۲

دانش آموزانی که اثر ارسال نموده اند ولی اسم شون در لیست نمی باشد لطفاً از طریق دبیرخانه مسابقه به آیدی nano_ilam در شاد پیگیری نمایند.

Query1

نام نام خانوادگی هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم آزمون مجموع امتیازها
کیان مهر رشنوادی ۱۰.۸۰ ۱۱.۰۴ ۱۱.۲۸ ۱۲ ۱۱.۷۶ ۱۱.۵۲ ۲۷ ۹۵.۴
علی یوسفی ۱۱.۱۶ ۱۱.۰۴ ۱۱.۶۴ ۱۱.۵۲ ۱۰.۹۲ ۱۱.۴ ۲۷ ۹۴.۶۸
محمد چنانی ۱۱.۲۸ ۱۱.۵۲ ۱۱.۲۸ ۱۰.۶۸ ۱۱.۴ ۱۱.۱۶ ۲۶ ۹۳.۳۲
ایلیا رحیمی ۱۰.۸۰ ۱۱.۲۸ ۱۱.۶۴ ۱۰.۵۶ ۱۰.۹۲ ۱۱.۴ ۲۶ ۹۲.۶
فردین عامری صفات ۱۱.۴۰ ۱۱.۷۶ ۹.۴۴ ۱۱.۰۴ ۱۰.۹۲ ۱۱.۵۲ ۲۶ ۹۲.۰۸
ایلیا رستمی ۱۰.۸۰ ۱۰.۸ ۱۱.۶۴ ۱۱.۵۲ ۱۱.۲۸ ۱۱.۱۶ ۲۴ ۹۱.۲
ماهان عزیزیان ۱۱.۲۸ ۱۰.۹۲ ۱۰.۶۸ ۱۰.۴۴ ۱۰.۲ ۱۰.۴۴ ۲۷ ۹۰.۹۶
مبینا علیمحمدی ۱۱.۶۴ ۱۰.۴۴ ۱۱.۲۸ ۹.۴۸ ۱۱.۰۴ ۱۰.۸ ۲۶ ۹۰.۶۸
بهداد هواسی ۱۰.۶۸ ۱۱.۱۶ ۱۱.۱۶ ۱۱.۲۸ ۱۰.۶۸ ۱۱.۱۶ ۲۴ ۹۰.۱۲
مریم کریمی ۹.۸۴ ۱۰.۹۲ ۱۰.۴۴ ۱۱.۵۲ ۱۰.۵۲ ۱۰.۳۲ ۲۶ ۸۹.۵۶
مارینا مرادی ۱۰.۰۸ ۱۱.۱۶ ۱۰.۶۸ ۱۰.۲ ۱۰.۳۲ ۱۰.۸ ۲۶ ۸۹.۲۴
هیرسا الوندی ۱۰.۳۲ ۱۰.۴۴ ۱۰.۸ ۱۰.۲ ۱۰.۰۸ ۱۰.۰۸ ۲۷ ۸۸.۹۲
ریحانه اسدی ۱۰.۶۸ ۱۰.۵۶ ۱۰.۹۲ ۹.۹۶ ۱۰.۸ ۱۰.۳۲ ۲۵ ۸۸.۲۴
حسین تقی پور ۱۰.۰۸ ۱۱.۴ ۱۰.۸ ۹ ۱۰.۹۲ ۱۰.۹۲ ۲۵ ۸۸.۱۲
کانی حاتم زاده ۱۰.۶۸ ۱۰.۸ ۱۱.۰۴ ۹.۹۶ ۹.۹۶ ۱۰.۸ ۲۴ ۸۷.۲۴
غزل اکبرزاده ۹.۴۸ ۱۰.۹۲ ۱۰.۰۸ ۱۰.۰۸ ۱۰.۲ ۱۰.۴۴ ۲۶ ۸۷.۲
راحیل تقی پور ۱۰.۰۸ ۱۱.۴ ۱۰.۸ ۹ ۱۰.۹۲ ۱۰.۹۲ ۲۴ ۸۷.۱۲
رها قاسمی دهقی ۱۰.۰۸ ۱۰.۳۲ ۱۱.۱۶ ۹.۰۴ ۱۰.۲ ۱۰.۳۲ ۲۶ ۸۷.۱۲
آراد عبدی ۱۰.۳۲ ۱۰.۰۸ ۱۰.۴۴ ۱۰.۰۸ ۱۰.۹۲ ۱۰.۹۲ ۲۴ ۸۶.۷۶
مهنا سلیمانی ۱۱.۱۶ ۱۰.۳۲ ۹.۷۲ ۱۰.۵۶ ۹.۷۲ ۹.۲۴ ۲۶ ۸۶.۷۲
ماهان قیصوری ۱۰.۹۲ ۹.۴۸ ۱۱.۱۶ ۱۱.۶۴ ۹.۸۴ ۹.۶ ۲۴ ۸۶.۶۴
امیرحسین منصوری ۹.۶۰ ۱۰.۵۶ ۱۰.۳۲ ۹.۷۲ ۱۰.۶۸ ۱۱.۰۴ ۲۴ ۸۵.۹۲
آیدا اکبرشاهی ۱۱.۲۸ ۱۰.۴۴ ۱۰.۵۶ ۹.۰۴ ۷.۶ ۹.۸۶ ۲۴ ۸۲.۷۸
سدنا شیره وندی ۱۰.۳۲ ۹.۹۶ ۹.۶ ۹.۶ ۹.۵۴ ۱۰.۰۸ ۲۳ ۸۲.۱
آنیتا جلیلیان ۹.۹۶ ۸.۴ ۹.۸۴ ۱۰.۸ ۹.۵۴ ۹.۱۲ ۲۴ ۸۱.۶۶
آرشیدا آیبد ۱۰.۳۲ ۹.۴۸ ۱۰.۲ ۷.۴۴ ۸.۹۲ ۹.۵۲ ۲۳ ۷۸.۸۸
محمد بنیامین حسنی ۹.۸۴ ۹.۴۸ ۱۰.۵۶ ۹.۴ ۸.۶۴ ۷.۵۶ ۲۳ ۷۸.۴۸
محمد مهدی کرمی نژاد ۹.۲۴ ۹.۷۲ ۸.۸۸ ۷.۱۲ ۸.۸۸ ۶.۹۶ ۱۹ ۶۹.۸
امیرعلی نیازوندی ۹.۶۰ ۹.۶ ۷.۵۶ ۹.۳۶ ۸.۴ ۴.۲ ۲۰ ۶۸.۷۲
هلیا نظریان زاد ۱۰.۴۴ ۹.۸۴ ۱۰.۰۸ ۸.۵۲ ۸.۶۴ ۹.۱۲ ۰ ۵۶.۶۴
اریسا اسکندری ۱۰.۳۲ ۱۰.۰۸ ۱۰.۰۸ ۱۰.۸ ۰ ۰ ۰ ۴۱.۲۸
علی رشیدیان ۹.۹۶ ۱۰.۶۸ ۱۰.۰۸ ۱۰.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۴۱.۰۴
مانی سجادی ۹.۸۴ ۱۰.۳۲ ۱۰.۹۲ ۹.۶ ۰ ۰ ۰ ۴۰.۶۸
آروین فتح الهی ۷.۹۲ ۱۰.۳۲ ۹.۹۶ ۱۰.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۳۸.۵۲
اهورا دوستی ۱۰.۶۸ ۱۰.۰۸ ۱۰.۶۸ ۰ ۰ ۰ ۴ ۳۵.۴۴
هامان عبدی ۷.۳۲ ۱۰.۰۸ ۸.۰۴ ۹.۷۲ ۰ ۰ ۰ ۳۵.۱۶
آروین چی چاهی ۱۰.۴۴ ۱۰.۴۴ ۱۱.۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲.۲۸
علی امیدی ۸.۸۸ ۱۰.۰۸ ۹.۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸.۵۶
هلیا صالحی پور ۱۰.۰۸ ۹.۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹.۹۲
فرنیا فیضی زاده ۱۰.۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۲
سوگند کاوری زاده ۱۰.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۰۸
دکمه بازگشت به بالا